دکتر حسین حسبی

حسین حسبی

مشاور ارشد و مدیر جنرال

دکترای مدیریت کسب و کار و فوق لیسانس مدیریت. مشاور مدیریت، منابع انسانی، برند و فروش

مهندس فرید حبیبی

فرید حبیبی

مشاور ارشد و مدیر تکنیکال

دانش آموخته هتلداری و گردشگری از دانشگاه مدیترانه شرقی مشاور مدیریت، راه اندازی، مشاور ارشد غذا و نوشیدنی

مهدی ابوالفضلی

مهدی ابوالفضلی

مشاور ارشد و مدیر اجرایی

دانش اموخته دانشگاه پاریس، مشاور منابع انسانی و باشگاه مشتریان

صدیقه رحیمدل

مشاورارشد منابع انسانی

کارشناس روانشناسی صنعتی و سازمانی MBA General ،MBA HR، دانشجویDBA. جذب و استخدام، آموزش، راه اندازی واحد اداری منابع انسانی

ماتیار پلاسچیوف

مشاورتشریفات غذا و نوشیدنی

فارغ التحصیل از دانشگاه کازان روسیه، مشاور و مربی غذا و نوشیدنی، تشریفات و مدیریت، طراحی منو

بنفشه آکو

مشاور منابع انسانی

فوق لیسانس مشاوره شغلی، مشاور منابع انسانی، مصاحبه و کار راهه شغلی